Algemene voorwaarden

Algemene Voowaarden Helder Infra Service

 

Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Helder Infra Service, gevestigd te Alphen aan den Rijn, hierna te noemen ‘Helder Infra Service’, gesloten overeenkomsten. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Helder Infra Service uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen, voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

1-2 Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Helder Infra Service voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1-3 Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1-4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2  Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2-1 Helder Infra Service aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze van te voren uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Helder Infra Service onverlet. De algemene voorwaarden van Helder Infra Service prevaleren.

2-3 Inkoopvoorwaarden worden slechts door Helder Infra Service aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3  Aanbiedingen.

3-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Helder Infra Service, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage.

3-2 Gegevens in drukwerken verstrekt door Helder Infra Service zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht: zij binden Helder Infra Service niet.

Artikel 4  Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Helder Infra Service binden hem niet, voor zover ze door Helder Infra Service niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5  Overeenkomst.

5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend zijdens Helder Infra Service door schriftelijke bevestiging van Helder Infra Service.

5-2 Elke met Helder Infra Service aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Helder Infra Service van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal overtuigd moet zijn, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. 

5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Helder Infra Service bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Helder Infra Service niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

5-4       Afbeeldingen, foto’s en modellen of andere aanduidingen welke vertoond of verstrekt worden, worden vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond. De zaak hoeft daaraan niet te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. 

5-5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de op de website c.q. in de opdrachtbevestiging genoemde maatvoeringen indicatief aangezien bestratingmaterialen niet maatvast zijn. Vorenstaand geeft geen reden tot afkeuring.

Artikel 6  Gebruik van internet als communicatiemiddel.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Helder Infra Service en de opdrachtgever, is Helder Infra Service niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Helder Infra Service.

Artikel 7  Persoonsgegevens.

Helder Infra Service respecteert en beschermt de privacy van zijn opdrachtgevers. Helder Infra Service beperkt zich tot registratie van die gegevens, die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met de opdrachtgever. Helder Infra Service verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden. De door opdrachtgever verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Tenzij de opdrachtgever aangeeft daarop geen prijs te stellen, zal Helder Infra Service de gegevens gebruiken om zijn producten en diensten beter af te stemmen op de wensen van zijn opdrachtgevers. Opdrachtgever gaat akkoord met het privacybeleid van Helder Infra Service.

Artikel 8  Overeenkomst op afstand.

8-1 Indien er sprake is van een overeenkomst op afstand heeft de opdrachtgever, zijnde een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het recht de overeenkomst (herroepingsrecht) binnen een termijn van 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. 

8-2 In het geval de opdrachtgever gebruikt maakt van zijn/haar recht als omschreven in het eerste lid van dit artikel zal Helder Infra Service (een) eventueel reeds door de opdrachtgever betaalde bedrag(en) binnen een termijn van dertig dagen nadat zij kennis heeft genomen van de ontbinding aan de opdrachtgever terugbetalen.

8-3 Tijdens deze termijn zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met de goederen en de verpakking(en). Opdrachtgever zal de goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de goederen wenst te behouden. Indien opdrachtgever van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal opdrachtgever de goederen met alle geleverde toebehoren in originele staat en verpakking aan Helder Infra Service retourneren. Eventuele transport en verzendkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Retour goederen dienen door opdrachtgever te worden aangeboden op de plaats van aflevering van deze goederen.

8-4       Helder Infra Service behoudt zich het recht voor een gedeelte van het bedrag terug te betalen of de  retourzending te weigeren indien het vermoeden bestaat dat de goederen gebruikt dan wel beschadigd zijn.

Artikel 9  Het aanbod.

9-1 De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven, en zo volledig als de redelijkheid vereist.

9-2 Als door Helder Infra Service aan de opdrachtgever de mogelijkheid wordt aangeboden via een communicatietechniek op afstand anders dan tegen het basistarief contact te nemen, zullen de kosten daarvan uiterlijk bij het aanbod medegedeeld worden.

9-3 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen, zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. 

9-4 De opdrachtgever kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door Helder Infra Service bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.

Artikel 10  Koop op afstand.

10-1 Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

10-2 Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de opdrachtgever inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.

10-3 Het staat Helder Infra Service vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen koop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking toe te kennen.

Artikel 11  Intellectuele eigendomsrechten.

11-1 De intellectuele eigendomsrechten op alle door Helder Infra Service verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen worden uitdrukkelijk door Helder Infra Service voorbehouden. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van Helder Infra Service en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Helder Infra Service niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld danwel op enigerlei andere wijze te worden gebruikt.

11-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Helder Infra Service en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

11-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Helder Infra Service om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 12  Prijzen.

12-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen inclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

12-2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Helder Infra Service niet.

12-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

12-4 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voorvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 13  Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval vindt betaling plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 14  Levering en leveringstermijnen.

14-1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen de af te leveren goederen door Helder Infra Service worden afgeleverd op het door de opdrachtgever opgegeven adres en plaats, zulks ter beoordeling van Helder Infra Service. De te leveren goederen worden gelost af vrachtwagen zulks uitsluitend tot de afstand van de reikwijdte van de kraan.

14-2 Opdrachtgever verplicht zich dat de toegang tot het terrein en/of ruimte waar de aflevering moet gebeuren onbelemmerd is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering mogelijk te maken.

14-3 De in- en uitladingen en het vervoer geschieden onder verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van Helder Infra Service.

14-4 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Helder Infra Service schriftelijk in gebreke te stellen.

14-5 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Helder Infra Service zijn om de goederen te leveren.

Artikel 15  Risico-overgang.

Het risico van verlies, beschadiging, diefstal etc. van de goederen waarop de overeenkomst betrekking heeft, gaat over op opdrachtgever zodra de goederen zich in de feitelijke macht van opdrachtgever bevinden dan wel, wanneer de goederen aanwezig zijn op deze locatie.

Artikel 16  Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Helder Infra Service aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 17  Materialen.

17-1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

17-2 Goederen die Helder Infra Service tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.

17-3 Geringe afwijking in kwaliteit, kleur enz. geven geen reden tot afkeuring

17-4 Ondergeschikte veranderingen zoals kleine modelveranderingen en kalkuitbloei van of aan de door Helder Infra Service doorgeleverde materialen geven geen reden tot afkeuring. Kalkuitbloei betreft een chemische reactie van regenwater met kalk welke geen invloed heeft op de kwaliteit van het materiaal. De uitbloei zal naar verloop van tijd verdwijnen.

Artikel 18  Wijziging van de opdracht.

18-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

18-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Helder Infra Service ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

18-3 Aangebrachte wijzigingen en / of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd danwel voltooiing van de uitvoering door Helder Infra Service wordt overschreden, hetgeen door de opdrachtgever wordt aanvaard.

Artikel 19  Annuleren.

19-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Helder Infra Service reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij voorts jegens Helder Infra Service gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Helder Infra Service als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever vrijwaart Helder Infra Service tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

19-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Helder Infra Service zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20  Reclame.

20-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Helder Infra Service terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

20-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering Helder Infra Service schriftelijk per aangetekend schrijven wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

20-3 Helder Infra Service dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

20-4 Indien de reclame naar het oordeel van Helder Infra Service juist is, zal Helder Infra Service hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, zulks ter beoordeling van Helder Infra Service.

Artikel 21  Garantie.

21-1 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

21-2 Ondeskundige verwerking van de geleverde producten kan de garantie doen vervallen. 

21-3 Het niet opvolgen van de (verwerkings)voorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen.

Artikel 22  Aansprakelijkheid.

22-1 Helder Infra Service is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

  1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
  2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
  3. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
  4. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
  5. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
  6. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

22-2       Helder Infra Service is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de netto factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Helder Infra Service of van hen, die door Helder Infra Service te werk zijn gesteld.

22-3       Helder Infra Service zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 23  Overmacht.

23-1       Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Helder Infra Service of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Helder Infra Service, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Helder Infra Service, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Helder Infra Service overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

23-2       Helder Infra Service is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 24  Eigendomsvoorbehoud.

24-1       Zolang Helder Infra Service geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Helder Infra Service.

24-2       Helder Infra Service heeft tevens het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

24-3       Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 25  Wanprestatie en ontbinding.

25-1       Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Helder Infra Service ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

25-2       Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

  1. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Helder Infra Service heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
  2. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
  3. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
  4. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

25-3 Helder Infra Service is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Helder Infra Service reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Helder Infra Service op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 26  Betaling.

26-1    Betaling(en) dienen te geschieden via iDEAL of contant bij aflevering na indiening van de nota.

26-2    Indien betaling(en) op rekening wordt overeengekomen, dienen betaling(en) te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota.

26-3    Helder Infra Service is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,50% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum.

26-4    Helder Infra Service is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van (proces)advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

26-5    Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

Artikel 27  Toepasselijk recht.

Op alle door Helder Infra Service gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het ‘’Weens Koopverdrag’’ wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 28  Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Helder Infra Service, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 29  Retourbeleid.

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via stefan@helderinfraservice.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzonderingen retourneren: Maatwerkproducten kunnen niet geretourneerd worden. 

Artikel 30  Wijziging van de voorwaarden.

Helder Infra Service is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Helder Infra Service zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.

Identiteit ondernemer
Helder Infra Service
Argostraat 234
2402CC, Alphen aan den Rijn

stefan@helderinfraservice.nl
+31 6 40 22 23 61
KVK: 71246762
BTW: NL002053485B21